Gönderen Konu: 5607 Sayılı Yeni Kaçakçılık Kanunu  (Okunma sayısı 5232 defa)

ece

  • Full Member
  • ***
  • İleti: 120
    • Profili Görüntüle
5607 Sayılı Yeni Kaçakçılık Kanunu
« : Ekim 24, 2011, 03:48:27 ös »
21.03.2007 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5607 sayılı Kaçaklıkla Mücadele Kanunu ile 17.07.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu yürürlükten kaldırılmaktadır.
 
TBMM tarafından kabul edilen 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri ile 4926 sayılı Kaçakçıkla Mücadele Kanunu hükümleri arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bilindiği üzere 4926 sayılı Kanun ekonomik suça ekonomik ceza prensibi ile hazırlandığından ticari hayatın gereklerine uygun çağdaş hükümler içermekteydi. 5607 sayılı Kanunu incelediğimizde ise, yeni Kanunda 1932 tarihli mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümlerinde olduğu gibi kaçakçılık suçlarında hürriyeti bağlayıcı cezalar öngörüldüğü görülmektedir. Bu yapısıyla 5607 sayılı Kanunun tarih olarak yeni ancak anlayış olarak eski olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
 
5607 sayılı Kanunda, 4926 sayılı Kanundan farklı olarak suç ve kabahat ayrımına gidilmiş ve kaçakçılık fiilleri “kaçakçılık suçları” ve “kaçakçılık kabahatleri” olarak ikiye ayrılmıştır. Söz konusu Kanunda kaçakçılık suçları için hapis cezası, kaçakçılık kabahatleri içinse idari para cezaları öngörülmüştür. 5607 sayılı Kanunda belirlenen kaçakçılık suçları ve kaçakçılık kabahatleri ile bunlara ilişkin cezalar aşağıda tablo halinde verilmiştir.
 
    Kaçakçılık Suçları   Cezalar
1   Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın Türkiye’ye ithal etmek.    1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır
2   Eşyayı, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye’ye ithal etmek.   Yukarıda yer alan cazalar 1/3’ünden ½’sine kadar arttırılarak uygulanır.
3   Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye’ye ithal etmek.   1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adlî para cezası uygulanır.
4   Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak.    6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası uygulanır.
5   Belli bir amaç için kullanılmak veya işlenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde işleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapmak.    6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
6   Yukarıda tanımlanan fiillerin işlenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticarî amaçla satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak.    6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
7   Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis etmek, satmak veya devretmek ya da bu özelliğini bilerek satın almak veya kabul etmek.    3 aydan 1 yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
8   İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal etmek.    Daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı durumda, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
9   İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın almak, satışa arz etmek, satmak, taşımak veya saklamak.   Daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı durumda, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 20.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
10   İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye’den ihraç etmek.     Daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı durumda 6 aydan iki yıla kadar hapis ve 5.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
11   İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlamak    1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10.000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında %10’u aşmayan bir fark bulunması halinde, sadece 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.
    Kaçakçılık Kabahatleri   İdari Para Cezaları
1   Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek    Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idarî para cezası verilir. (Eşyanın gümrüklenmiş değeri bu eşyaya terettüp eden vergileri de kapsamaktadır.)
2   Geçici ithalat, dahilde işleme ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokmak    Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idarî para cezası verilir.
3   Genel düzenleyici idarî işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal etmek.    Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 4 katı idarî para cezası verilir.  Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, dökme halinde gelen eşya için ton başına 20.000 Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 400 Türk Lirası idari para cezası verilir.
4   İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek.     Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idarî para cezası verilir.  Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, dökme halinde gelen eşya için ton başına 5.000 Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına 100 Türk Lirası idari para cezası verilir.
5   Genel düzenleyici idarî işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç etmek.    Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı idarî para cezası verilir.
6   İhracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ihraç etmek.    Eşyanın gümrüklenmiş değerinin 1/2’si kadar idarî para cezası verilir.
7   Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye’den ihraç etmek.    Eşyanın gümrük vergilerinin 2 katı idarî para cezası uygulanır. 
8   İhracat işlemleri ile ilgili fiillere ilişkin olarak öngörülen cezalar, bu fiillerin aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır.   Ancak aracı ihracatçıların gerekli nezaret görevini yerine getirmemesi durumunda eşyanın gümrüklenmiş değerinin ½’si kadar idari para cezası uygulanır.
 
Aracı ihracatçıların nezaret görevlerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan kabahatte kasıt unsurunun olup olmadığına bakılmaz, ancak yukarıda belirtilen diğer tüm kabahatlerin kaçakçılık kabahati olarak değerlendirilmesi bu fiillerde kasıt unsuru bulunmasını gerektirir. 
 
Yukarıda belirtilen tüm kaçakçılık suçları ile 3 numaralı kaçakçılık kabahati fiilleri, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılacaktır.